Tender sənədləriiləBankınXətai pr., 38, Messenat Plaza, VTB Bank ASC (Azərbaycan), AZ 1008 ünvanındayerləşənofisindətanışolmaqolar.
Tender təklifiqeyri-şəffaf, möhürlənmişikiqatzərfdəüzərindəqarşıtərəfinmöhürüilə (qarşıtərəffərdisahibkardırsa, imzasıilə) təsdiqedilmişsənədlərinsiyahısıilə5avqust 2022-ci ilsaat 16:00-dan gecolmayaraqBakışəhəri, Nəsimirayonu, Xətai pr., 38 Messenat Plaza, АZ 1008, Bank VTB (Azərbaycan) ASC ünvanındayerləşənBankınbaşofisinətəqdimedilməlidir.  Elan edilmiştenderintexnikişərtlərinəcavabverməyəntəkliflər tender komissiyasıtərəfindənbaxılmayacaq.

Tender təkliflərininqiymətləndirilməsindəaşağıdakımeyarlaraüstünlükveriləcəkdir: ənsəmərəli tender təklifivəiştəcrübəsi.

Əlaqələndiricişəxs: Bank VTB (Azərbaycan) ASC-nin Müsabiqə (Tender) komitəsininkatibi
Fəranə Heydarova
Telefon: 012 492-00-80 (daxilinömrə: 5517)
Faks: 012 437-71-21
[email protected]

 

.